Regulamin sklepu i składania zamówień


REGULAMIN
I. WSTĘP
Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym NUKKA działającym pod adresem: www.piwnooka.pl/shop, którego właścicielem jest Sprzedawca.
II. DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Marta Tabert piwnooka.pl, ul. Dąbrowskiego 7, 64-100 Leszno;
Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym „www.piwnooka.pl/shop”;
Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;
Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów ewentualnego dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą;
Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta;
Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Administratorze danych Osobowych – rozumie się przez to firmę Marta Tabert piwnooka.pl, ul. Dąbrowskiego 7, 64-100 Leszno;
Danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań
Danych wrażliwych – rozumie się przez to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Polityka prywatności – rozumie się przez to zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://piwnooka.pl/rodo
RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Informacje o produktach w sklepie, m.in. opisy Towarów (w tym ceny), stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 KC., zgodnie z warunkami Regulaminu.
Dostępność Towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni ustawowo lub zwyczajowo wolnych od pracy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania liczby i ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
III. ZAMÓWIENIA
Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach Sklep zamieszcza na stronach nukka.pl i piwnooka.pl/shop.
Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Zamówienie może złożyć osoba posiadająca konto w sklepie internetowym (założenie konta wymaga podania adresu e-mail oraz hasła).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia;
złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku, gdy z nowoutworzonego Konta Klienta składane jest zamówienie z płatnością „przy odbiorze”, Klient otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
Powyższe postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnienia Sprzedawcy do odmowy zawarcia umowy z Klientem.
W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
– wyboru zamawianych Towarów;
– w przypadku, gdy Klient zleci Sprzedawcy zawarcie w jego imieniu i na jego rzecz umowy z Pocztą Polską lub kurierem – wyboru sposobu dostawy (podmiotu, z którym Sprzedawca ma zawrzeć umowę) oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
wyboru sposobu płatności;
– w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta (z powodu niedostępności Towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn), Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia;
– w przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub w innych przypadkach, gdy niemożliwa jest realizacja zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient może się zdecydować na
częściową realizację zamówienia (taki wybór powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów, a Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na Towary niedostępne) albo na anulowanie całości zamówienia (taki wybór powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia).
Do każdego zakupu dołączany jest paragon, jeżeli Klient nie poda danych do faktury VAT oraz numeru NIP.
Jeżeli Klient poda kompletne dane do faktury VAT (wraz z numerem NIP) w formularzu zamówienia, otrzyma wraz z Towarem fakturę VAT zamiast paragonu. Dokonując zakupu, Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.
Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane jest na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
Jeżeli Klient poda niewłaściwy (błędny) adres e-mail, to potwierdzenie zamówienia nie będzie poprawnie przesłane. W takim wypadku Klient jest odpowiedzialny za kontakt ze Sklepem, by potwierdzić zamówienia.
Sklep nie odpowiada za ewentualny brak potwierdzenia zamówienia, wysyłany automatycznie przez e-mail, jeżeli podano niewłaściwy adres e-mail albo wystąpiły problemy natury technicznej w infrastrukturze Internetu.
IV. DOSTAWA, MIEJSCE SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA
Miejscem spełnienia świadczenia jest Leszno, ul. Dąbrowskiego 7. Sprzedawca dokonuje sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego. Świadczenie Sprzedawcy nie obejmuje przesłania Towarów do oznaczonego miejsca. Ze względu na powyższe, świadczenie Sprzedawcy spełnione jest z chwilą pozostawienia Towaru do odbioru Klientowi w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
W przypadku, gdy Klient zleci Sprzedawcy organizację wysyłki, wysyłka ta organizowana jest w wykonaniu umowy odrębnej od umowy sprzedaży, w ramach której Sprzedawca działa jako zleceniobiorca Klienta. W takim przypadku dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Wszelkie sposoby dostawy oferowane Klientowi są sposobami dostawy wskazanymi jedynie przykładowo. Jeżeli jednak Klient zleci sprzedawcy zorganizowanie wysyłki Towaru za pośrednictwem takiego podmiotu, z którym zawarcie umowy byłoby nadmiernie kłopotliwe dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić wykonania takiego zlecenia w terminie tygodniowym od daty otrzymania zlecenia. W przypadku, gdy Sprzedawca oferuje darmową przesyłkę oznacza to, że Klient nie jest obowiązany zwrócić Sprzedawcy kosztów poniesionych przy wykonaniu zlecenia, o którym mowa w niniejszym punkcie.
W przypadku wyboru dostawy przez Pocztę Polską lub za pośrednictwem poczty kurierskiej, kupujący udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu Sprzedawcy, lecz na rachunek Klienta umowy z Pocztą Polską S.A. lub pocztą kurierską i spełnienia w jego imieniu, na jego rzecz i koszt świadczeń wynikających z ww. umowy. Działając w oparciu o pełnomocnictwo, jedynie przekazujemy pieniądze kupującego Poczcie Polskiej lub poczcie kurierskiej, nie wykazując tego w księgach podatkowych po stronie przychodów, ani nie wrzucając ich w koszty opłat pocztowych. Kwota nadwyżki nad ceną sprzedaży przekazywana przez nabywcę do sprzedawcy jest zaliczką na poczet opłaty pocztowej poniesionej przez pełnomocnika (a nie wynagrodzeniem za usługi transportowe) i stanowi zwrot kosztów poniesionych przez Sprzedającego w wykonaniu umowy zlecenia.
Kwota opłaty za zlecenie transportu jest uwzględniana na fakturze za Towar.
Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Do pozostałych krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez firmę kurierską.
Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez firmę kurierską.
Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
V. CENY TOWARÓW
Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
– podawane są w złotych polskich;
– zawierają podatek VAT;
– nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych;
– nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz do wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę (uwzględniane są tylko dni robocze). Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
VII. FORMY PŁATNOŚCI
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:
przelew bankowy, przelew elektroniczny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu płatności przez operatora, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu. karta płatnicza
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
płatność za pobraniem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy tylko je złożysz.
Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu płatności przez operatora.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
VIII. RĘKOJMIA I ZWROT TOWARU – POSTANOWIENIA WSPÓLNE
W przypadku skorzystania z uprawnień z rękojmi lub z przysługującego konsumentom prawa do odstąpienia od umowy Klient powinien odesłać Towar przesyłką na adres Sklepu:
Nukka
Ul. Dąbrowskiego 7
64-100 Leszno
Reklamowany Towar nie może być używany, pocięty lub uszkodzony.
Koszty zwrotu: W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Powyższe nie znajduje zastosowania, gdy Klient zleca Sprzedawcy lub udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z operatorem pocztowym lub firmą kurierską.
W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy Klient powinien odesłać Towar na swój koszt.
Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie w odniesieniu do punktów IX i X.
IX. ZWROT TOWARU – KONSUMENCKIE UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni:
– w przypadku umowy, w której ramach Sprzedawca wydaje rzecz, przenosząc jej własność – termin liczony jest od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik;
– w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Zamówiony Towar przygotowany indywidualnie na zamówienie klienta (w szczególności w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb, tj. Towar przygotowany na określony wymiar) lub tkaniny sprzedawane inaczej niż w belkach lub w kuponach o długości określonej przez sprzedającego nie podlega zwrotowi.
Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz).
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW
(I). POSTANOWIENIA OGÓLNE
Marta Tabert jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego m.in.:
– z tytułu rękojmi: w przypadku umów zawartych z konsumentami, które zostały zawarte począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku;
– za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.: w przypadku umów zawieranych z konsumentami, które zostały zawarte przed dniem 25 grudnia 2014 roku.
W przypadku, gdy podmiotem zawierającym umowę ze Sprzedawcą nie jest konsument:
– strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi;
– odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaje niniejszym wyłączona, za wyjątkiem sytuacji, w których szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedawcy.
Towar należy zwrócić razem z paragonem lub otrzymaną fakturą VAT. Koszty dostawy i odesłania Towaru nie podlegają zwrotowi.
W przypadku zwrotu Towaru z dowodem (paragon i/lub faktura) zakupu oraz nie noszącym śladów użytkowania, zwróceniu podlega tylko cena zakupionej rzeczy. Koszt przesyłki, transportu itp. nie jest zwracany. W przypadku zwrotu kupujący przesyła zwracaną rzecz na swój koszt. Nie będą brane pod uwagę reklamacje powstałe z tytułu:
– niewłaściwego użytkowania Towaru;
– różnic w kolorystyce Towaru, które wynikły z innych ustawień monitora Klienta.
Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem reklamacji, chyba że reklamacja została wcześniej przedstawiona Sprzedawcy.
Sklep niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, albo cena zostanie obniżona. Jeśli wymiana nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów Towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zalecamy, by Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza Klienta będącego konsumentem w korzystaniu z uprawnień przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów.
(II). RĘKOJMIA
Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
W przypadku umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który jest przedsiębiorcą, Klient taki traci uprawnienia z rękojmi w przypadku, gdy nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu 7 dni od daty otrzymania Towaru.
(III). GWARANCJA
Towary są lub mogą być objęte gwarancją producenta. Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u dystrybutora oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
XI. INNE
Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu (podczas składania zamówienia) i jest każdorazowo związany postanowieniami niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.
Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu pocztą elektroniczną. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym konsumentem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). W przypadku, gdy Klientem jest przedsiębiorca, wówczas sądem wyłącznie właściwym jest Sąd właściwy miejscowo dla miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Serwis zbiera minimum informacji niezbędnych do realizacji procesu zamówienia tj. imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz adres poczty elektronicznej. Zebrane informacje nie są udostępnianie podmiotom ani osobom trzecim. Przetwarzanie danych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, odbywa się wyłączenie w celu realizacji zamówienia (wykonania umowy i wystawienia faktury).
Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania lub usunięcia własnych danych zgromadzonych przez Serwis.
XIII. POLITYKA COOKIES
Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.sklep.szarmant.pl Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep, to:
– cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu, umożliwiając, tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
– cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.piwnooka.pl/shop
– cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
– utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się w celu prawidłowego działania sklepu internetowego (zachowania zawartości koszyka, zamówień itp.);
– tworzenia statystyk korzystania ze stron internetowych w celu ulepszenia struktury i zawartości serwisu (skrypty Google Analytics).
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies. Można też wybrać opcję każdorazowego sygnalizowania, że przesyłane są pliki cookies.
XIV. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.
+48 605 606 203 / marta@tabert.pl